PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Na případové konferenci se schází rodina spolu s odborníky. Toto setkání vede nezávislý facilitátor. Cílem setkání je vytvořit plán.

CO JE PŘÍPADOVÁ KONFERENCE

Kvalitně připravená a facilitovaná případová konference je smysluplným nástrojem při řešení složité situace ohroženého dítěte a jeho rodiny. Jedná se o setkání rodiny spolu s odborníky, jehož cílem je společně vytvořit plán řešení situace.

Setkání navrhuje většinou sociální pracovník OSPOD, který konferenci také nabízí rodině a dojednává s ní cíl. Neoddělitelnou součástí případové konference je důkladná příprava všech účastníků, včetně odborníků, popř. dětí.

Samotné setkání vede nezávislý facilitátor, který účastníkům pomáhá konstruktivně řídit diskuzi a dovést účastníky k výslednému plánu, se kterým všichni souhlasí.

Povinnost pořádat případové konference je stanovena v českém právním řádu v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.).

JAK TO DĚLÁME

Náš tým se skládá z administrátora, organizátora a facilitátora (popř. zapisovatele). Při pořádání případových konferencí se náš tým řídí základními principy PK jako je respekt, partnerství, informovanost, transparentnost a důvěra v proces a klienta. Naším cílem je setkání, kde rodina a dítě participují na tvorbě plánu.

V případě, že identifikujete ohrožené dítě, pro jehož situaci by byla případová konference vhodná a stanovíte cíl setkání, může s Vámi náš administrátor vše nezávazně prodiskutovat.

V případě souhlasu rodiny s uspořádáním případové konference předává administrátor potřebné informace nezávislému organizátorovi, který začíná s přípravou. Důkladná příprava všech účastníků zabere 3 týdny.

Na samotné setkání zajistíme profesionálního, nezávislého facilitátora, který zajistí bezpečný prostor pro sdílení pohledů všech účastníků a dovede je k vytvoření plánu řešení. V případě potřeby poskytneme také zapisovatele, který pro všechny účastníky sepíše výsledný plán. Nabízíme také možnost využít naše prostory pro PK.

ORGANIZACE (PŘÍPRAVA) KONFERENCE

Cílem organizace je příprava podoby případové konference dle zadání zadavatele a potřeb všech účastníků a příprava účastníků na PK.

 • Organizátor se v průběhu max. 3 týdnů pokud možno osobně setká se všemi účastníky konference, včetně odborníků a dětí. Ujasní si s nimi hlavní cíl setkání a poskytne jim základní informace o PK (podoba setkání, pravidla, role facilitátora, role jednotlivých účastníků).
 • Organizátor všechny motivuje k aktivní účasti na PK a převzetí zodpovědnosti. Dojednává s nimi termín a vhodné místo pro setkání a výsledné složení účastníků (max. 12).
 • Organizátor také zjišťuje specifické potřeby účastníků na PK a jejich případné obavy. Společně s nimi pak navrhuje konkrétní opatření pro zmírnění těchto obav. Probíhá také specifická příprava dítěte s využitím vhodných technik a pomůcek.
 • Organizátor zajistí vhodné prostory a vybavení pro PK, včetně písemných podkladů (prezenční listina, prohlášení mlčenlivosti atd.). Organizátor je zodpovědný za předání základních údajů o PK formou písemné pozvánky všem dojednaným účastníkům.

INFORMACE PRO SVOLAVATELE

Případovou konferenci připravujeme vždy s ohledem na zadání zadavatele a potřeby rodiny. Vyjednáme termín, místo a důkladně připravíme všechny účastníky, včetně dětí.

Nezávazně s námi můžete probrat situaci rodiny, navržený cíl a očekávání od případové konference. Dohodneme se na jejím uspořádání a rozsahu (organizace, facilitace, oboje), případně vám doporučíme vhodnější metodu (IPK nebo RK).

 • Případovou konferenci nabízíte rodině, případně dítěti, společně stanovujete cíl a motivujete k účasti.
 • V případě souhlasu rodiny společně dojednáme kontrakt, včetně podmínek spolupráce (principy naší práce, rozsah, odpovědnosti, financování, ukončení spolupráce).
 • Následně vyplníte formulář žádosti o PK a my zajistíme vhodného organizátora, facilitátora, příp. zapisovatele PK (dle domluvy).
 • Všichni naši facilitátoři absolvovali facilitační výcvik. Všichni naši organizátoři absolvovali školení organizátorů případových konferencí a po celou dobu přípravy jsou metodicky vedeni zkušeným administrátorem.

FACILITACE

Pro případovou konferenci zajistíme profesionálního, nezávislého facilitátora. Úkolem facilitátora je zajistit bezpečný prostor pro sdílení pohledů všech účastníků a jejich vzájemné porozumění a dovést je k vytvoření plánu řešení.

Facilitátor

 • Vede setkání a diskuzi mezi účastníky.
 • Je zodpovědný za proces (nikoli za výsledek).
 • Hlídá strukturu setkání a dodržování pravidel
 • <Nerozhoduje, nesděluje své názory.
 • Je otevřený, flexibilní.
 • Aktivně naslouchá a parafrázuje, vnímá potřeby účastníků.
 • Pracuje se silnými stránkami účastníků, oceňuje je a povzbuzuje.
 • Stará se o bezpečí všech přítomných na konferenci.


Výhody externího facilitátora

 • Neutralita, nezávislost – dokáže udržet svou roli a důvěru účastníků. V případě, kdy facilituje setkání sociální pracovník rodiny, či jeho kolega je tento princip popřen.
 • Asertivní role – vzhledem k nezávislosti má možnost být direktivní zejména vůči dominantním účastníkům.
 • Není současně v roli jiného odborníka spolupracujícího s klientem. Zaměřuje se tak lépe na proces, nikoliv obsah či výsledek.
 • Profesionál vyškolený v technikách facilitace má pravidelnou praxi, zkušenosti a prostor se dále rozvíjet.
 • Úspora kapacity zadavatele (či kolegů zadavatele).

CENÍK

Cena případové konference závisí zejména na lokalitě pořádání PK.

Facilitace PK

Brno ………………………………………………………1500 Kč

Břeclav, Vyškov, Bučovice …………………….1700 Kč

(+ proplacení cestovného pro facilitátora, popř. zapisovatele)

Další obce JMK ……………………………………2000 Kč

(+ proplacení cestovného pro facilitátora, popř. zapisovatele)

Organizace PK

Brno, Břeclav, Vyškov, Bučovice …………3500 Kč

(+ proplacení cestovného mimo Brno)

Ostatní obce JMK………………………………..5000 Kč (+ cestovné)

Organizace zahrnuje dojednání místa a termínu, pozvání a důslednou přípravu všech účastníků, specifickou přípravu dětí na PK – tj. 15 až 20 hodin.

STÁHNĚTE SI

Připravili jsme pro vás letáčky a další materiály.

Máte zájem o případovou konferenci nebo více informací?

Kontaktujte Kláru Hamplovou na klara.hamplova@iqrs.cz nebo 775 867 367.